สินค้าทานตะวัน
นํ้าหวานเข้มข้นทานตะวัน
กาแฟปรุงสําเร็จ (โอเลี้ยง)
ผลไม้บรรจุกระป๋อง
ผลไม้,อาหารบรรจุขวด
เมล็ดกาแฟตราบลูเลม่อน
tantawan webboard
tantawan call center
ทานตะวันข่าวสาร
เพื่อสิ่งแวดล้อม
tantawan links

สแกนเพื่อเข้าสู่เว็บ tantawan

สแกนเพื่อเข้าสู่เว็บ Blue Lemon ทางโทรศัพท์มือถือ

40 ปี ทานตะวัน.

กว่า 40 ปีมาแล้ว ที่เราได้เริ่มดําเนินการใน
ธุรกิจอาหาร และ เครื่องดื่ม ตลอด เวลาที่

ผ่านมา ไดเพาะบ่ม ให้เรา มีประสบการณ์
และไม่หยุดนิ่ง ในการพัฒนาคุณภาพผลิต
ภัณฑ์สินค้า และองค์กร ให้มีประสิทธิภาพ

ความพร้อม ในทุกๆด้านอยู่เสมอ เพื่อก้าว
ทันโลกโลกาภิวัฒน์ ที่หมุนเปลี่ยนไปในทุก
นาที เพื่อส่งมอบสินค้า และ บริการที่มีคุณ
ภาพสูงสุดให้แก่ผู้บริโภค

ในขณะเดียวกัน
บริษัทยังมีนโยบาย เน้นยํ้า ในการให้ความ
สําคัญ ในเรืื่่องการทํางาน ที่เป็นมิตรกับสิ่ง
แวดล้อม อีกทั้งยังมีหน้าที่ ร่วมสร้างสภาพ
แวดล้อม ที่ดีให้กับชุมชน ด้วยความมุ่งมั่น
ทั้งหมด จึงมั่นใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์ ทุกชนิด
ของเรา มีคุณภาพ ได้มาตราฐานสากล
โดยได้รับการรับรองคุณภาพ มาตราฐาน


HACCP

ISO 9001:2008
CODEX GMP


  • นโยบายสิ่งแวดล้อมบริษัท ตะวัน บอตต์แอนด์ แคน จำกัด

บริษัท ตะวัน บอตต์แอนด์ แคน จำกัด บริษัทผู้ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำหวานเข้มข้น,

โอเลี้ยง และผลไม้กระป๋องตรา “ทานตะวัน” และเมล็ดกาแฟคั่วตรา “บลูเลม่อน” มีความมุ่งมั่นดำเนินกิจกรรมแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญต่อผลกระทบอันจะเกิดต่อสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติอย่างจริงจังและยั่งยืน ภายใต้นโยบายสิ่งแวดล้อมดังนี้

  1. ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

  1. ให้ความสำคัญในการป้องกันมลพิษ โดยเน้นการจัดการมลพิษที่แหล่งกำเนิด (หรือลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด)

  2. ให้ความรู้ และสร้างความตระหนักแก่เพื่อนพนักงานในด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวะอนามัย และความปลอดภัย เพื่อป้องกัน และลดการเกิดอุบัติเหตุ ลดการใช้ทรัพยากร ตลอดจนพลังงานภายในองค์กร อย่างยั่งยืน และต่อเนื่อง

  3. ติดตามและปรับปรุงผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

  1. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมนี้สามารถเดปิดเผยให้สาธารณชนทราบได้_____________________________________________ประกาศใช้เมื่อวันที่ 2 กันยายน2554___________________________________________________________

 

                     
บ้านยะมะรัชโช นํ้าหวานทานตะวัน บ่อบําบัดนํ้าเสียโรงงานตะวันบอตต์แอนด์แคน
ใหม่ รถบริการเครื่องดื่ม
เคลื่อนที่

อ่านข้อมลูเพิ่มเติมคลิกที่นี่
นํ้าหวานทานตะวันโฉมใหม่

อ่านข้อมลูเพิ่มเติมคลิกที่นี่
ร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อม

อ่านข้อมลูเพิ่มเติมคลิกที่นี่
คืนชีวิต บ้าน ยะมะรัชโช

อ่านข้อมลูเพิ่มเติมคลิกที่นี่
ใช้นํ้าอย่างรู้คุณค่า

อ่านข้อมลูเพิ่มเติมคลิกที่นี่

บริษัทที่ปรึกษา ตรวจสภาพแวดล้อมการทํางาน

อ่านข้อมลูเพิ่มเติมคลิกที่นี่

       
 
free hit counter
 
Copyright © 2009
TAWAN BOTT CAN CO., LTD.
106/2 Moo 7, Doembang, Doembang Nangbuad, Suphanburi 72120, THAILAND
TEL. 66(0)35578 090, 66(0)35508 465-6 FAX. 66(0)35578 239